PRIVACY VERKLARING Orange Frame

Orange Frame gevestigd en kantoorhoudende te Nieuw-Vennep (2152 GJ) aan de Laan van Aida 18, hierna te noemen “Orange Frame” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Orange Frame verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Orange Frame u over de manier waarop Orange Frame uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Orange Frame worden aangeboden op orangeframe.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

  1. Doel
    Orange Frame verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van orangeframe.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Orange Frame gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Orange Frame.
  2. Verbetering van diensten Orange Frame
    Orange Frame kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Orange Frame uitvoeren, geeft Orange Frame uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
  3. Zakelijke klanten
    Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Orange Frame deze gegevens net zoals die van andere klanten van Orange Frame.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Orange Frame geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Orange Frame voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Orange Frame een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Orange Frame op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Orange Frame maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Orange Frame ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar remco@orangeframe.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

page1image1957840144page1image1957840480page1image1957840752page1image1957841024

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Orange Frame tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op orangeframe.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Orange Frame

1. Orange Frame heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Orange Frame verwerkt ten behoeve van orangeframe.nl. Orange Frame accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Orange Frame bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan orangeframe.nl, tenzij Orange Frame op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Orange Frame behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via orangeframe.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van orangeframe.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en orangeframe.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 31-05-2018.

Elektronisch ondertekende verklaring